Maaperätutkimus

Teemme maaperätutkimuksen perusteella yksityiskohtaisen perustamistapalausunnon. Lausunnosta ilmenee perustustapa, maaperän geotekniset ominaisuudet, kantavuus, perustamissyvyys sekä muut tarvittavat tiedot perustussuunnitelmaa varten.

Maaperätutkimus sisältää tavallisesti:

 • Tarvittavat kairaukset (yleensä 4-5 pisteestä)
 • Tarvittavat maanäytteet
 • Maanäytteiden tutkiminen ja tulkinta
 • Kairadiagrammit
 • Pohjalausunto

Lausunnosta ilmenee lisäksi:

 • Maaperän kaivettavuus
 • Maalajikerrostumien sijainnit
 • Pohjaveden korkeusasema
 • Peruskallion korkeusasema
 • Maalajit

Hinta alkaen 500€ (sis. alv.)
Soita ja kysy lisää! P. 0400 835 653

Maanäytteet

Häiriintynyt näyte, josta selviää:

 • Rakeisuuskäyrä
 • Maalaji näytesyvyydessä
 • Maalajin tiheys
 • Humuspitoisuus
 • Lietepitoisuus
 • Vesipitoisuus
 • Routivuus

Häiriintymätön näyte, josta selviää samat kuin häiriintyneestä näytteestä ja lisäksi:

 • Maalajin leikkauslujuus
 • Konsolidaatiopainumat (savimaat)
 • Maalajin kokoonpuristuvuusominaisuudet
 • Maaperän saastuminen
 • Raskasmetallipitoisuudet

Melumittaukset

 • Askeläänitaso
 • Ilma-äänen eristävyys
 • Keskimääräinen äänenpaine
 • Liikennemelun mittaus
 • Ympäristömelun mittaus

Tärykairaus

 • Määritetään kalliopinnan korkeusasema
 • Näytteenottimella saadaan häiriintynyt maaperänäyte

Heijarikairaus

Heijarikairauksella selvitetään maakerrosten:

 • Suhteellista tiiviyttä
 • Kovan pohjamaan tai kallion sijaintia
 • Otetaan häiriintynyt maanäyte

Painokairaus

Painokairauksessa selvitetään...

 • Maaperän kantavuus
 • Maakerrosten korkeusasemat ja niiden paksuudet
 • Kallion tai kovan maapohjan sijainti
 • Pohjaveden korkeus

Siipikairaus

Siipikairausta käytetään:

 • Hienojakoisten koheesiomaalajien kairaukseen
 • Maan häiriintyvyyden mittaukseen

Tärinämittaus